برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
پژوهش در زبانشناسی کاربردی

شناسه:  (چاپی)   (آنلاین)

توضیحات


مجله تخصصی پژوهش در زبان شناسی کاربردی (IJRAL) نتایج مقالات و گزارشات علمی در زمینه موضوعات نظری و عملی در زبان شناسی کاربردی را منتشر می کند. زبان اصلی مجله انگلیسی بوده و چکیده مقالات به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. تمام مقالات در دو مرحله توسط اعضای هیئت تحریریه و داوران واجد شرایط به طور دقیق ارزیابی خواهند شد. مقالات ارائه شده به مجله باید معیارهای مورد نظر مجله را برآورده ساخته و کاملا منطبق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند.

جدیدترین شماره  مقاله اصلی


 مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
0
شماره‌ها
0
مقالات
2
مقالات دسترسی آزاد
0


 اطلاعیه‌ها

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
عنوان نشریه
پژوهش در زبانشناسی کاربردی
شناسه (چاپ)
شناسه (آنلاین)
هیات تحریریه