بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
5
شماره‌ها
6
مقالات
66
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
فرابازنمایی بصری سفال‌های منقوش چشمه‌علی‎ ‎‏‌‏II‏ & ‏‎ IIIو تپه پردیس


دریافت: 1398/8/22 | پذیرش: 1399/4/16 | انتشار: 1399/4/16 

 DOI

نویسندگان
ثمینه نعمتی گیو1، حمیدرضا قربانی2*، علی زارعی3

1-دانشگاه بیرجند،samine.nemati@birjand.ac.ir

2-دانشگاه بیرجند،ghorbani.hr@birjand.ac.ir

3-دانشگاه بیرجند،azareie@birjand.ac.ir170 تعداد دریافت

چکیده

ازآنجاییکه آثار هنری و کلیت هنر از یکسو در راستای جامعه و از سوی دیگر از تمایلات ذهنی انسان نشات می‌گیرد، ‏باستان‌شناسی و حتی مردم شناسی بطور قطع و یقین نمی‌تواند حواس و ادراک حسی بشر را نمایان سازد، اما بر اساس ‏شواهد مادی برجای مانده، می‌توان نظریاتی را در این خصوص ارائه داد. در واقع شواهد باستان شناسی و مصنوعات ‏فرهنگی وظیفه‌ی انتقال اطلاعات را دارند. از اینرو مطالعه و مقایسه‌ی مواد فرهنگی محوطه‌های گوناگون، به عنوان ‏یکی از رهیافت‌های مفید و موثر در باستان شناسی و هنر در ردیابی و درک تاثیرات متقابل فرهنگی نسبت به هم، با ‏اهمیت جلوه می‌کند. در پژوهش حاضر تعداد 12 عدد نمونه‌ی سفالی منقوش از تپه پردیس و 6 عدد نمونه‌ی سفالی ‏منقوش از دوره‌های ‏II‏ ‏و ‏III‏ چشمه‌علی در فلات مرکزی ایران مورد فرابازنمایی قرار گرفته‌اند که بر این اساس میزان ‏تاثیرپذیری نقش‌های سفال منقوش تپه پردیس از نقش‌های سفال منقوش چشمه‌علی‌ مشخص شود، زیرا نقش‌ها، یکی ‏از منابع اصلی در بازنمایی‌ها و فرابازنمایی‌ها هستند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که هنرمند سفالگر تپه ‏پردیس مبنای اصلی تزیینات سفالی خود را، نقوش چشمه‌علی در نظر گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی-‏تحلیلی، مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی نمونه‌های موزه ای صورت پذیرفته و نقوش در هر محوطه به صورت مجزا مورد ‏تحلیل قرار گرفته و در نهایت نقوش هر دو محوطه در کنار هم فرابازنمایی شده است.‏ ازآنجاییکه آثار هنری و کلیت هنر از یکسو در راستای جامعه و از سوی دیگر از تمایلات ذهنی انسان نشات می‌گیرد، ‏باستان‌شناسی و حتی مردم شناسی بطور قطع و یقین نمی‌تواند حواس و ادراک حسی بشر را نمایان سازد، اما بر اساس ‏شواهد مادی برجای مانده، می‌توان نظریاتی را در این خصوص ارائه داد. در واقع شواهد باستان شناسی و مصنوعات ‏فرهنگی وظیفه‌ی انتقال اطلاعات را دارند. از اینرو مطالعه و مقایسه‌ی مواد فرهنگی محوطه‌های گوناگون، به عنوان ‏یکی از رهیافت‌های مفید و موثر در باستان شناسی و هنر در ردیابی و درک تاثیرات متقابل فرهنگی نسبت به هم، با ‏اهمیت جلوه می‌کند. در پژوهش حاضر تعداد 12 عدد نمونه‌ی سفالی منقوش از تپه پردیس و 6 عدد نمونه‌ی سفالی ‏منقوش از دوره‌های ‏II‏ ‏و ‏III‏ چشمه‌علی در فلات مرکزی ایران مورد فرابازنمایی قرار گرفته‌اند که بر این اساس میزان ‏تاثیرپذیری نقش‌های سفال منقوش تپه پردیس از نقش‌های سفال منقوش چشمه‌علی‌ مشخص شود، زیرا نقش‌ها، یکی ‏از منابع اصلی در بازنمایی‌ها و فرابازنمایی‌ها هستند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که هنرمند
واژگان کلیدی

فرابازنمایی  بازنمایی  سفال منقوش  چشمه‌علی  تپه پردیس دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است